Uutinen

Ennakointikamari 5.0. nostaa ennakoinnin uudelle levelille!

Mikä?
Ennakointikamari 5.0 vaalikaudelle 2020-2023 on strateginen asiantuntijafoorumi, jossa osaavan työvoiman saatavuutta tarkastellaan kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta. Foorumi kokoaa yhteen työ- ja elinkeinohallinnon, yritykset, oppilaitokset ja aluehallinnon, joiden näkemykset ovat perustana foorumin tuottamalle tilannearviolle ja toimenpidesuosituksille.
Tavoitteet
• laatia tilannearvioita Uudenmaan työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta sekä osaamistarpeista nyt ja lähitulevaisuudessa
• vahvistaa Uudenmaan alueen työvoiman ja osaamisen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavien toimijoiden yhteistyötä
• tukea alueen yritysten, oppilaitosten ja viranomaisten aktiivisen ja yhteistyökykyisen ekosysteemin muodostumista sekä Uudenmaan liiton pitkäaikaisen ennakoinnin tarpeita 
• vaikuttaa Uudenmaan voimavaroihin ja kilpailukykyyn 
Motto
Yhdistetään ja jalostetaan tietoa, joista luodaan uutta tietoa sekä tuotetaan näkemyksiä toimenpiteiksi, joilla edistetään yritysten ja seudun kilpailukykyä
Miksi?
• yhteinen tilannearvio työvoiman saavuudesta ja osaamistarpeista nyt ja lähitulevaisuudessa
• alueellinen ekosysteemi, jolla on toimialakohtaista yhteistyötä työ- ja elinkeinohallinnon, oppilaitosmaailman, elinkeinoelämän ja aluehallinnon kanssa
• omistajien valmiudet tehdä eri toimialojen ja näillä toimivien yritysten kilpailukykyä edistäviä päätöksiä
• yhteistyö lisää edellytyksiä vaikuttaa alueelle kohdennettaviin yhteiskunnallisiin resursseihin
• osallistujille syntyy käsitys suhdannevaihteluista, keskeisistä osaamiseen vaikuttavista politiikoista ja työmarkkinoiden tilanteesta
• vahvistaa toisen asteen ja kolmannen asteen yhteistyötä
• auttaa suuntaamaan julkisen ja yksityisen sektorin palvelutarjontaa
• yritykset saavat ajantasaista tietoa osaamis- ja työllistymispalveluista