Materiaalipankki, Uutinen

Millaisen elinikäisen oppimisen Suomen haluamme? Yhteinen tahtotila 30 yhteiskunnalliselta vaikuttajalta/Sitra

On varmistettava, että jokaisella on mahdollisuus uudistaa osaamistaan kaikissa elämäntilanteissa.  
Näin linjaavat koulutuksen, työelämän ja valtionhallinnon ylimmän johdon edustajat kannanotossaan
Kohti osaamisen aikaa -julkaisu ja sen neljä teesiä sisältävät vision elinikäisen oppimisen pitkän aikavälin kehittämissuunnasta. Aiheen toivotaan nousevan kevään eduskuntavaalien jälkeen keskeiseksi osaksi seuraavaa hallitusohjelmaa. 
”Laajasti ajateltuna elinikäisessä oppimisessa on kyse paitsi osaamisesta, kilpailukyvystä ja hyvinvoinnista myös yhteiskuntamme ytimestä eli sivistyksestä, osallisuudesta ja eriarvoistumisen ehkäisystä”, johtajat painottavat julkaisun esipuheessa.
Tahtotila on laadittu viime syksyn ja tammikuun 2019 aikana. Työhön on osallistunut Sitran kutsusta 30 keskeisen organisaation ylin johto sekä heidän nimeämänsä asiantuntijat. Seuraavaksi samat tahot laativat elinikäisen oppimisen rahoituksen periaatteet, jotka julkistetaan maaliskuussa.

Nostona julkaisusta:
- osaaminen kasvaa muuallakin kuin koulutusjärjestelmän piirissä. Osaamisen kehittäminen ja tunnustaminen laaja-alaisesti ja yli maan rajojen, on kilpailukykymme säilymisen elinehto.
Vuonna 2018 julkaistun väestöennusteen  mukaan työikäisen väestön määrä supistuu Suomessa merkittävästi ilman maahanmuuttoa . Julkisen talouden kannalta on keskeistä, lisääkö vai keventääkö maahanmuutto 
julkisen talouden kestävyystaakkaa. Tästä syystä tulee varmistaa, että joko Suomessa tai muualla hankittu osaaminen pystytään hyödyntämään suomalaisilla työmarkkinoilla.
- joustavuus ja ketteryys tarkoittaa myös rajojen murtamista koulutusasteiden väliltä. 
Osaamissisältöjen yhdistämisestä tehdään mahdollista yli koulutus- ja oppilaitosrajojen.