Materiaalipankki, Uutinen

Minne uudet työpaikat syntyivät vuonna 2017


Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut analyysin syntyneistä työpaikoista vuonna 2017
Työllisten määrä on kasvanut lähes koko hallituskauden 2015 alusta lähtien. Työllisyyden  kasvu kiihtyi kuitenkin voimakkaasti vuoden 2017 loppupuolelta lähtien. Vuositasolla työllisyys kasvoi 25 000 hengellä vuonna 2017 edellisvuoden tasoon nähden. 

Vuonna 2017 toimipaikkoihin haettiin yhteensä 640 000 henkilöä, joista 75 % oli määräaikaisia. Ulkomailta palkattuja oli haetuista 4,7 % ja muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä 8,8 %. 43,9 % rekrytoineista toimipaikoista ilmoitti rekrytoinnin syyksi uuden työpaikan syntymisen vuonna 2017. Osuus oli hieman pienempi kuin vuonna 2016, mutta suurempi kuin vuonna 2015. Työvoimapulan eli täyttämättä jääneiden työpaikkojen määrä oli vuonna 2017 lähes kaksinkertainen vuoteen 2016 verrattuna. Työvoimapulan pahenemisesta huolimatta uusia työpaikkoja syntyi vuonna 2017 enemmän kuin vuosina 2014–2016. 

Toimialoista suurin osuus uusia työpaikkoja syntyi vuonna 2017 kiinteistöalalle sekä rakennusalalle. Kiinteistöalalla rekrytointien määrä on pieni, mutta rakennusala on myös rekrytointien määrän suhteen kärkialoja. Koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden aloilla puolestaan rekrytoidaan paljon, mutta vain pieni osuus rekrytoinneista on uusia työpaikkoja. 

Uusia työpaikkoja syntyy useimmin yrityssektorilla sekä toimipaikoissa jotka odottavat henkilöstömäärän kasvua, palkkaavat työntekijöitä ulkomailta ja joiden henkilöstömäärä vaihtelee. Työnantajien mielestä tärkein hakukanava on TE-toimisto ja toiseksi tärkeimpänä kanavana pidetään yhteyksiä entisiin työntekijöihin ja -hakijoihin.