Materiaalipankki, Uutinen

Jatkuva oppiminen!

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti jatkuvaa oppimista koskevan työryhmän ja ohjausryhmän 5.2.2019. Työryhmän tehtävänä on laatia kuvaus jatkuvan oppimisen toimintamallista ja periaatteista sekä tehdä ehdotukset joilla
a) vahvistetaan kannusteita työuran aikaiseen opiskeluun 
b) lisätään osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta 
c) parannetaan työn ja opiskelun yhteensovittamista ja 
d) kohdennetaan koulutusta digitalisaation ja työn murroksen aloille. 
Lisäksi tehtävänä on luoda ennakoiva toimintamalli akuutteihin
uudelleenkoulutustarpeisiin. 
Työryhmä ehdottaa, että toteutetaan kansallinen jatkuvan oppimisen uudistus. Uudistuksen toteuttamiseksi ja toimenpiteiden täsmentämiseksi ehdotetaan laadittavaksi vuoteen 2030 ulottuva kansallinen jatkuvan oppimisen strategia. Strategian tulisi kattaa ainakin seuraavat toimenpiteet: 
1. Selvitetään kattavien työikäisten osaamiskartoitusten käyttöönottoa
2. Modernisoidaan ja kootaan ohjausta ml digitaaliset palvelut ja henkilökohtainen opinto- ja uraohjaus
3. Työelämässä ja muutoin hankittua osaamista tehdään näkyväksi
4. Luodaan ennakoivan rakennemuutoksen malli
5. Jatkuvan oppimisen hyödyt ja mahdollisuudet tehdään näkyväksi kaikille. Opiskelumahdollisuuksia konseptoidaan eri kohderyhmille. 

Työryhmä korostaa, että esitetyt toimenpiteet muodostavat kokonaisuuden, ja tämän vuoksi yksittäisten ehdotusten toteuttaminen ei ratkaise jatkuvaan oppimiseen liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita. Työyhmä katsoo, että sen ehdottamien viiden toimenpiteen lisäksi jatkuvan oppimisen rahoitusta on uudistettava. Työryhmä ei tee ehdotusta käyttöönotettavasta rahoitusmallista tai malleista. Väliraportin liitteessä tarkastellaan eräitä rahoituksen kehittämisen lähestymistapoja, niihin liittyviä näkökohtia ja keskinäisiä riippuvuuksia sekä mahdollisia vaikutuksia.