Materiaalipankki, Uutinen

Spotlight: Tekniikan alojen ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen suurimmat haasteet ovat työelämän tarpeiden huomioiminen opetuksessa sekä ammatillisen koulutuksen houkuttelevuuden lisääminen, kertoo HundrEDin toteuttama selvitys
HUNDRED RESEARCH REPORT #005
 MAALISKUU 2019
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisten muutospaineiden edessä ammatillinen koulutus on kansainvälisesti ja miten nämä muutokset heijastuvat suomalaiseen koulutukseen. 
Suomen ammatillisen koulutuksen reformi toi useita muutoksia ammatillisen kou lutuksen järjestämiseen. Opiskelijoiden työssäoppimisen määrä kasvoi merkittävästi ja opintojen rakenne uudistui. Uudistusten takana on ollut halu tehostaa opintojen suorittamista sekä parantaa niiden työelämäyhteyttä. Suomi ei ole ollut näiden uudistusten kanssa yksin – monet maat ympäri maailman pyrkivät muutoksien avulla vastaaviin lopputuloksiin. 
Globalisaation vaikutuksen myötä myös ammatillinen koulutus joutuu sopeutu maan ennalta arvaamattomaan tulevaisuuteen ja tarvittavien taitojen jatkuvaan kehittymiseen. Tässä raportissa käsitellään erityisesti tekniikan alan ammatillista koulutusta, jossa muutokset näkyvät teknologisen kehityksen muodossa erityisen voimakkaasti. 
Niin kansallisten kuin kansainvälisten tutkimusten valossa näyttää selvältä, että opiskeltavien taitojen sekä työnantajien tarpeiden välillä on tunnistettu ristiriita. 

Raportti on monipuolinen, siinä huomioidaan eri osapuolten näkökulmat, myös kansainvälisyys, Raporttia elävöittää henkilöhaastattelut. Kirjallisuuskatsaus on myös kattava. Suosittelen!


Tutkittua kiteytetysti:

Kansainvälisestä näkökulmasta tarkasteltuna Suomen ammatillisen koulutuksen uudistuksia pidetään hyvinä ja niiden suuntaa oikeana.

 

Suurin osa työnantajista uskoo saavansa lisää ammattitaitoisia työntekijöitä työssäoppimisen kautta.Samalla he toivovat, että reformin myötä ammatillisen koulutuksen opinnot lyhenevät ja muuttuvat tehokkaammiksi.

 

Työnantajat korostivat, että paras tapa kertoa ammatillisesta koulutuksesta peruskoulussa on kuvailla sitä todenmukaisesti jarehellisesti. Työnantajat uskoivat myös, että heidän tulisi itse mennä kouluihin kertomaan työelämästä ja siellä vaadittavista taidoista.

 

Vanhemmat opiskelijat asettavat erilaisia toiveita ammatilliselle koulutukselle verrattuna nuorempiin opiskelijoihin – he toivovat joustavia oppimismahdollisuuksia sekä yksilöllisiä opintopolkuja, jotta työelämän, opiskelun ja perhe-elämän yhdistäminen onnistuu.

 

Ammatillisissa oppilaitoksissa koulutetut opiskelijat siirtyvät työelämään sujuvammin kuin yleissivistävissä oppilaitoksissa opiskelleet.

 

On tärkeää, että opiskelijat osaavat hyödyntää automaation ja digitalisaation luomia mahdollisuuksia osana heidän tulevaa työtehtäväänsä.