Blogi

Yhteissuunnittelu tuloksellisen ja dialogia lisäävän kehittämisen keinona

No army can withstand the strenght
of an idea whose time has come
– Victor Hugo

Jos medioita tarkastelee, yksi viime aikojen kestoteemoista on ollut dialogin lisääminen. ”Puhukaa toisillenne” on koettu tärkeäksi, olipa sitten kysymys parisuhteesta, organisaation tai osaamisen kehittämisestä. Dialogin tärkeyden korostuminen liittyy tarpeeseen tehdä työstä inhimillisempää, vuorovaikutteisempaa ja merkityksellisempää.

Taustalla on myös muita tärkeitä havaintoja. Jopa pienien yritysten toiminta on voinut siiloutua niin, ettei tieto enää kulje. Toki tiedon kulun ongelmat on vain yksi syy sille, miksi vuorovaikutuksesta ja dialogista on alettu puhua enemmän. Yksi keskeinen syy vuorovaikutuksen tarpeelle on ihmisten toive päästä paremmin tuomaan esiin osaamistaan ja osallistumaan yhteiseen kehittämiseen.

Kenties pahin este avoimelle keskustelulle on kuitenkin perinteinen asiantuntijakulttuuri, jossa yksi puhuu ja muut passiivisesti kuuntelevat.

Perinteisesti ajateltuna asiantuntijuus on pohjautunut yksisuuntaiseen viestimiseen, jossa asiaan perehtyneellä ekspertillä on asiantuntijavalta. Ennakoin, että tulevaisuudessa asiantuntijuus on entistä vuorovaikutteisempaa, so. yhteisen ymmärryksen ja osaamisen dialogista kehittämistä. Kutsun tällaista asiantuntijuutta dialogiseksi asiantuntijuudeksi.

Dialoginen asiantuntijuus on luonteeltaan ja koostumukseltaan monisuuntaista ja moniäänistä, aktiivista osallistumista vuorovaikutukseen, avoimuutta jatkuvalle uuden oppimiselle, yhteistyöhön mukaan kutsuvaa, ei pois sulkevaa, aitoa pyrkimystä kuunnella ja ymmärtää muita, inhimillisempää työelämää, kannustamisen kulttuuria, innostamista ja toisten tukemista, uuden tiedon ja yhteisen ymmärryksen synnyttämistä sekä osaamisen ja sisältöjen kehittämistä. Monisuuntainen, dialoginen asiantuntijuus on myös pedagogisesti perusteltua, fasilitoivaa johtamista, keskeneräisyyden sekä kokeilut ja virheet sallivaa luovaa ongelmanratkaisua sekä rohkeaa seikkailua ja löytöretkeilyä osaamisten rajapinnoilla. Toki se on myös joukkoälyn hyödyntämistä.

Tulevaisuustietoinen yhteissuunnittelu linkittyy hyvin yhteen dialogisen asiantuntijuuden kanssa. Moni on kuullut yhteissuunnittelusta, mutta ei aivan tiedä, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan, vaikka on voinut osallistua työpajaan, jossa yhteissuunnittelun menetelmiä on käytetty. Yhteissuunnittelu, yhteisluominen (co-design, co-creation, participatory design) tarkoittaa ohjattua yhdessä suunnittelua ja tekemistä osallistumista tukevasti. Yhteissuunnittelun keskiössä ovat ammattitaitoisesti fasilitoidut ryhmäprosessit. Valmentavaa ohjaamista merkitsevän fasilitointi-sanan alkuperä tulee latinan kielen sanasta ”facil”, joka tarkoittaa helppoa.

Yhteissuunnittelusta tekee merkityksellistä ihmisten aidon osallistumisen mahdollistaminen. Parhaimmillaan yhteissuunnitteluun voi osallistua organisaation johto, työntekijät, asiakkaat ja loppukäyttäjät sekä yhteistyökumppanit. Tällainen rajat ylittävä tekeminen on monin paikoin uutta, mutta yllättävän monelle myös jo tuttua.

Yhdistämällä tulevaisuuden ennakointi yhteissuunnitteluun voidaan varmistua, ettei olla suunnittelemassa mitään, joka saman tien vanhenee käsiin. Mitä tahansa sitten suunnitellaankin tai valmistellaan päätöksentekoa varten, sitä peilataan tulevaisuuden ennakoinnin avulla tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja uhkiin.

Tulevaisuustietoinen yhteissuunnittelu soveltuu erityisesti strategiseen kehittämiseen, jossa suunnittelu ulottuu yhtä vuotta pidemmälle. Toisaalta yhtä hyvin tulevaisuuden ennakoinnin ja yhteissuunnittelun yhdistelmää voi käyttää hyväkseen missä tahansa muussakin suunnittelussa tai osaamisen kehittämisessä. Olennaista on tarttua aktiivisesti edessä avautuviin tulevaisuuden mahdollisuuksiin avoimessa ja positiivisen itsekriittisessä hengessä.

Tässä yhteydessä on tärkeää ymmärtää, että yhteisluominen ja yhteisuunnittelu on hyvin fasilitoituna tehokasta ja nopeasti tuloksiin johtavaa erityisesti silloin kun käytettävissä on päivä tai useita päiviä. Liian lyhyet yhteissuunnittelun työpajat voivat helposti jäädä demonstraation omaiseksi työelämän teatteriksi, josta ei seuraa varsinaisesti mitään.

Menetelmällisesti on tärkeää saada yksilötöiden kautta esiin jokaisen paras ymmärrys ja osaaminen, ryhmätöiden välityksellä voidaan samaan aikaan teettää erilaisia tehtäviä ja saada ryhmän näkemys johonkin kehitettävään asiaan. Lopuksi kaikkien ryhmien töitä voidaan analysoida ja täydentää yhdessä, jolloin koko porukan yhteinen ymmärrys kehitettävistä asioista kasvaa.

Tulevaisuuden ennakointi voidaan yhdistää yhteiseen kehittämiseen etätehtävien, työpajan aikana tehdyn työn sekä jälkitöiden muodossa. Yksi tehokas tapa on käyttää tulevaisuuden ennakointia ja suunnittelua tukevia digitaalisia alustoja, kuten Futures Platformia linkki: futuresplatform.com

Vuosien kehittämistyön jälkeen on edellä kuvatulle yhteiselle kehittämistyölle syntynyt 20 koeteltua periaatetta. Niiden tarkoituksena on herättää ihmiset pohtimaan, kuinka hienoa tulevaisuutta huomioiva kehittäminen yhdessä ja yhteistyössä voikaan olla.

Tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun 20 periaatetta:

 * Ajattelen itse, yhdessä ja TOISIN.
 * Olen oma-aloitteinen, aktiivinen ja otan vastuuta.
 * Olen avoin yhteistyölle ja uuden oppimiselle.
 * Pyrin aidosti kuuntelemaan ja ymmärtämään ihmisiä.
 * Kannustan, innostan ja tuen inhimillisesti muita.
 * Heittäydyn luomaan ja kokeilemaan uutta.
 * Sallin virheet, keskeneräisyyden ja moniäänisyyden.
 * Toimin ratkaisukeskeisesti yhdessä muiden kanssa.
 * Pyrin uuden tiedon, osaamisen ja yhteisen ymmärryksen synnyttämiseen oppivan yhteisön jäsenenä.
 * Johdan fasilitoidusti ja pedagogisesti viisaasti.
 * Ymmärrän olevani tärkeä osa joukkoälyä.
 * Tiedän, että DIALOGI muiden kanssa kasvattaa ja kehittää.
 * Mitä tahansa suunnittelen tai päätän, peilaan sitä TULEVAISUUTEEN!
 * Teen työtä joustavasti YHDESSÄ JA YHTEISTYÖSSÄ!
 * Voin koska tahansa vaihtaa kantaani, jos joku perustelee paremmman.
 * Osaan antaa ja vastaanottaa perusteltua kritiikkiä.
 * Osaan toimia tilannetietoisesti.
 * Olen empaattinen ja sympaattinen.
 * Pyrin kutsumaan kaikki mukaan, en sulkemaan pois.
 * Osaan tehdä töitä erilaisten ihmisten ja osaajien kanssa.

Jari Koskinen

Jari Koskinen on muutosten fasilitoija sekä yhteissuunnittelun asiantuntija. Hän on työskennellyt pitkään tulevaisuuden ennakointia ja yhteissuunnittelua yhdistävien projektien parissa.

Lue lisää tästä

Ennakointi- ja muutoskyvykkyys on teema, jota Jari Koskinen ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja ovat yhdessä kehittäneet viime vuodet.